REGULAMIN POBYTU NA OBOZIE Z ZASADAMI HIGIENY

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN POBYTU Z ZASADAMI HIGIENY PODCZAS WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY NA OBOZIE KARATE LATO 2021 ORGANIZOWANYM PRZE OSTROWSKI KLUB KARATE-DO SHOTOKAN – wg wytycznych GIS, MZ I MEN  dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku

 

PODSTAWOWE ZASADY HIGIENY NA OBIEKCIE

 1. Na terenie obiektu umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk i stosowne instrukcje
 2. Zapewnia się możliwość zakupu maseczek ochronnych w biurze obiektu
 3. Wywieszono w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcje dot. mycia rąk.
 4. Codzienne prace porządkowe wykonuje się, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów oraz często dotykanych powierzchni. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji.
 5. Po każdym turnusie odbywa się precyzyjne sprzątniecie pokoju i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia
 6. Posiłki podawane są w turach, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS oraz MZ.
 7. Wyznaczono i przeszkolono właściwy personel w zakresie dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu oraz urządzeń rekreacyjnych znajdujących się na terenie obiektu, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami GIS oraz MZ.
 8. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażono w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 9. Umieszczono na Tablicy Informacyjnej obiektu instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki oraz ważne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 10. Wszyscy Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie procedur bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed zakażeniem, minimalizowania ryzyka zakażenia, postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.
 11. Podczas pobytu na obiekcie wszystkich przebywających obowiązuje:
 • • Dezynfekcja rąk za każdym razem przy wejściu do pomieszczeń wspólnych.
 • • Częste i dokładne mycie rąk, po zajęciach, przed posiłkami, po korzystaniu ze wspólnych przedmiotów.
 • • Zachowanie bezpiecznego dystansu.
 • • Zgłaszanie informacji do wychowawcy/przełożonego o złym samopoczuciu własnym lub innych osób przebywających na obiekcie.
 1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu jest obowiązkowe z założeniem, iż ujęte w nim zasady mogą ulegać zmianie w czasie trwania pobytu, wraz ze zmieniającymi się wytycznymi instytucji, które je ogłaszają.

WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN POBYTU

Uczestnicy wypoczynku i ich rodzice/opiekunowie

 1. W wypoczynku mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców, nie mające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu, dzieci nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do wypełnienia i dostarczenia w dniu rozpoczęcia turnusu ankietę epidemiologiczną (oświadczenie COVID 19), co warunkuje przyjęcie uczestnika na wypoczynek.
 2. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 3. Dzieci powinny być poinformowane i poinstruowane przez rodziców o ogólnych zasadach higieny i dystansu społecznego. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych sanitarnych oraz regulaminu pobytu zasadami higieny podczas wypoczynku dzieci i młodzieży.
 4. Dzieci powinny być wyposażone w maseczki/ osłonę na twarz.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników obozu muszą dysponować możliwością niezwłocznego (maksymalnie do 12 godzin od poinformowania rodzica/opiekuna) odbioru dziecka z obozu w przypadku pojawiania się niepokojących objawów choroby. Należy podać w karcie kwalifikacyjnej lub oświadczeniu COVID 19 szybkie sposoby komunikacji kierownika wypoczynku z rodzicem.
 6. Rodzic przywożący dziecko na obiekt wypoczynku lub odprowadzający dzieci na zbiórkę musi być zdrowy, bez objawów choroby zakaźnej, a w ostatnich 14 dniach nie zamieszkiwał z osobą na kwarantannie.
 7. Nie ma możliwości odwiedzin dzieci w trakcie obozu.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni/osoby dowożące dzieci na wypoczynek nie będą mieli możliwości wejścia do budynków ośrodka. Rejestracja odbędzie się w specjalnie przygotowanych warunkach sanitarnych.
 9. Każdy uczestnik przy przyjęciu na obiekt będzie miał sprawdzaną temperaturę ciała. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, wyznaczy osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku w trakcie trwania turnusu. Pomiaru temperatury dokonuje się za zgodą wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika wypoczynku (honorowane może być oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku).
 10. Oświadczam, iż syn/córka będzie uczestniczył(a) w wypoczynku na własne ryzyko i na własną wyłączną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki dla zdrowia i życia spowodowane lub pozostające w związku z epidemią, zrzekając się wszelkich roszczeń wobec organizatora wypoczynku z tego tytułu.

Organizator wypoczynku

 1. Spełnia warunki zakwaterowania uczestników wg wytycznych MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku wraz ze zmieniającymi się wytycznymi instytucji, które je ogłaszają.
 2. Spełnia warunki żywienia uczestników wg wytycznych MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku wraz ze zmieniającymi się wytycznymi instytucji, które je ogłaszają.
 1. Spełnia warunki transportu uczestników wg wytycznych MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku wraz ze zmieniającymi się wytycznymi instytucji, które je ogłaszają.
 2. Organizator zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia uczestnikom i ich rodzicom/prawnym opiekunom szczegółowego regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku.
 3. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur.
 4. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
 5. Organizator zapewnia stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem.
 6. Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.
 7. Organizator zapewnia pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby.
 8. Organizator zapewnieni szybki kontakt z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 9. Organizator ograniczy w obiekcie/obozowisku przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych).

Realizacja programu:

 1. Program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
 2. Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum powinny być wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych. Organizator tym samym rezygnuje z realizacji wycieczek do miejsc publicznych.
 3. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
 4. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę.
 5. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 6. Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować.
 7. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
 8. Organizacja zajęć musi uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się grup (przy czym kontakt bezpośredni rozumiany jest jako podanie ręki, wzajemne przytulanie się czy przebywania obok siebie bez zachowania właściwego dystansu). Zajęcia ogólne, wspólne spotkanie/wieczorne, szczególnie te, które wymagały zebrania w jednym miejscu dużej liczby uczestników będą organizowane w zmienionej formie.
 9. Niektóre z zajęć fakultatywnych mogą ulec zmianie lub zostać odwołane.
 10. W związku z koniecznością unikania dużych zgromadzeń ludzi uczestnicy nie będą mogli opuszczać terenu ośrodka w celu wzięcia udziału we Mszy Św.

Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży:

 1. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów

infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Poświadczają to oświadczeniem w dniu rozpoczęcia pracy.

 1. Przed rozpoczęciem obozu kadra przejdzie szkolenie z zakresu:

- przepisów sanitarnych COVID-19,

- edukacji zdrowotnej,

- nowych regulaminów sanitarnych i obozowych.

 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku

 1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
 2. Organizator zapewnia pomieszczenie, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
 3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 4. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku.
 5. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, powinna zostać poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem

 1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty.

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne GIS, MZ i MEN, dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku

Back to Top